THÔNG ĐỎ HOTEL

THÔNG ĐỎ HOTEL
  • Dự án : THÔNG ĐỎ HOTEL
  • Địa điểm : Măng đen, Kon tum
  • Đơn vị thiết kế : Anphu Architecture
  • Đơn vị thi công : Azdecor
  • Hoàn thành : 6 tháng